Storitve


Oddajte povpraevanje za metodoloko svetovanje >> 


Metodoloke storitve za specifine potrebe uporabnikov segajo od pomoi pri razvoju vpraalnika, vnosa podatkov, statistinih analiz, podpore pri izvedbi anketiranja in svetovanja oziroma izobraevanja za uporabo 1KA, pa do pisanja poroil, nartovanja raziskav, najzahtevnejega metodolokega svetovanja ter celovite izvedbe anketne raziskave.
 

Oddajte povpraevanje za izvedbo tehninih storitev >>


Tehnine storitve zajemajo standardizirane tehnine storitve, kot so vkljuitev naprednih funkcij, ki jih lahko uporabnikom omogoimo za doloeno anketo, restavriranje izbrisanega vpraalnika ali podatkov, vzpostavitev virtualne domene ali lastne intalacije na streniku 1KA ter storitve po naroilu, kot je pomo inenirja pri intalaciji, dodatno programiranje ali sistemska pomo. 


Kontaktirate nas lahko tudi preko telefona, vendar pri tem upotevajte, da navedena telefonska tevilka nikakor ni namenjena brezplanemu svetovanju - na 030/702-788.Poudariti velja naslednje:

  1. Uporaba  storitve spletnega anketiranja na spletnem streniku 1KA, Centra za druboslovno informaiko (CDI), FDV, UL, na domeni anketar.benstat.si, kjer je matina namestitev aplikacije 1KA, je brezplana in neomejena.
  2. Ravno tako je brezplano celotno posredovanje datotek in navodil za namestitev odprtokodne aplikacije 1KA na lastnem streniku uporabnika. Izkunje kaejo, da uporabniki, ki imajo kompetentno tehnino podporo, namestitev izvedejo brez vseh teav in dodatnih vpraanj.
  3. Brezplana je tudi pomo uporabnikom v obsegu podajanja osnovnih  pojasnil in usmeritev, kot izhajajo iz obrazca Centra za pomo. Pri tem se pomo omejuje izkljuno na odstranjevanje nesporazumov ter usmerjanje uporabnikov na obstojee videe, prironike ter pogosta vpraanja.
  4.  Brezplano se seveda obravnavajo vse tehnine teave ali napake pri delovanju storitve spletnega anketiranja 1KA na domeni anketar.benstat.si.

 


Vse druge zahteve uporabnikov, ki bi zahtevale individualno obravnavo (zgoraj opisane metodoloke ali tehnine storitve) pa se zaraunajo po neprofitnih tarifah, ki se razlikujejo glede na zahtevnost dela in si jih lahko ogledate v cenikih storitev.