Delavnice CDI

 

 

Delavnice so namenjene zaposlenim v zasebnem in javnem sektorju, ki se pri svojem delu sooajo z zbiranjem in obdelavo podatkov. Spodaj so opisi vseh delavnic. Po dogovoru je mogoe vsebino posamezne delavnice raziriti z dodatnimi vsebinami. Delavnico lahko naroite preko spodnjega obrazca. Po oddanem povpraevanju vas bomo kontaktirali na va elektronski naslov, da se dogovorimo o podrobnostih izvedbe delavnice. 

 

Oddajte povpraevanje za naroilo delavnice >>

 


 

Opisi delavnic


Uinkovita uporaba orodja za spletno anketiranje 1KA

Orodje 1KA omogoa zelo veliko monosti za izdelavo  vpraanikov in zbiranje podatkov, vendar pa so za izkorienje celotnega potenciala orodja potrebna doloena metodoloka in tehnina znanja. Na interaktivni delavnici se bo udeleenec seznanil s uporabo vseh funkcij 1KA, ki so potrebne za pripravo in izvedbo spletne ankete, od oblikovanja vpraalnika, nastavitev in testiranja, do objave, zbiranja in analiziranja podatkov. Celotna vsebina bo vezana na uinkovito uporabo orodja za spletno anketiranje 1KA. Udelebo priporoamo vsem, ki se pri svojem delu sooate z zbiranjem podatkov in bi se radi seznanili z orodjem 1KA ter s priporoili za kakovostnejo izvedbo spletne ankete. Po dogovoru je mogoe delavnico raziriti z dodatnimi vsebinami (npr. poiljanje email vabil).

 • Trajanje: 6 ur

 • tevilo udeleencev: 5-10 oseb

 • Ciljne skupine: Osebe, ki se pri svojem delu sooajo z zbiranjem podatkov

 • Vsebina: 

  • Oblikovanje vpraalnika: postavljanje vpraanj, uporaba pogojev

  • Nastavitve vpraalnika: trajanje, jezik, obveanje Testiranje vpraalnika: avtomatski testni vnosi Objava: objava vpraalnika prek socialnih omrejih 

  • Zbiranje podatkov: pregled in izvoz podatkov;  

  • Analiziranje: osnovne statistike,  prikaz grafinih rezultatov 

 • Lokacija: Fakulteta za drubene vede ali po dogovoru

 • Cena: 80€/osebo

 
Vizualizacija podatkov

Grafi, tabele in druge oblike vizualizacije so lahko zelo priroen nain prikazovanja tevilskih podatkov. Delavnica v obliki predavanj predstavi kljuna naela uinkovite vizualizacije kvantitativnih podatkov, ki izvirajo iz irokega nabora strokovne literature. Naela so ponazorjena na tevilnih primerih, posebna pozornost je posveena pomanjkljivostim, ki se pogosto pojavljajo v praksi. Delavnica ni vezana na specifino programsko okolje ali stroko – namenjena je vsem, ki se pri svojem delu sreujete z vizualizacijo kvantitativnih podatkov ter bi jo radi bolje razumeli in izboljali. Po dogovoru je mogoe delavnico raziriti z dodatnimi vsebinami (npr. izdelovanje grafov v Excelu). 

 • Trajanje: 4 ure

 • tevilo udeleencev: 5-10 oseb

 • Ciljne skupine: Osebe, ki pogosto predstavljajo rezultate analiz kvantitativnih podatkov svojim sodelavcem, nadrejenim ali zunanji publiki.

 • Vsebina: 

  • Osnovna terminologija vizualizacije kvantitativnih podatkov

  • Semantina dimenzija: vizualiziranje podatkov na pravilen, celovit, nedvoumen in jedrnat nain

  • Skladenjska dimenzija: uveljavljene konvencije in smiselna vkljuitev dodatnih oznak, razlag, ipd.

  • Pragmatina dimenzija: vizualiziranje podatkov na nain, da imajo prejemniki im boljo monost razumevanja s im manj napora

  • Utrjevanje predstavljenih nael uinkovite vizualizacije podatkov na praktinih primerih

 • Lokacija: Fakulteta za drubene vede ali po dogovoru

 • Cena: 100€/osebo

 

Priprava kakovostnih spletnih anket

Izvedba spletnih anket je tehnino enostavna, vendar je kakovost podatkov v veliki meri odvisna od ustrezne priprave celotne anketne raziskave. Delavnica skozi predavanja in praktine prikaze izpostavlja kljuna naela metodologije spletnega anketiranja. Osredotoa se na vse korake priprave in izvedbe spletnih anket, s poudarkom na dejavnikih, ki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na kakovost podatkov. Posebna pozornost je namenjena ustrezni pripravi spletnih vpraalnikov in pristopom za spodbujanje sodelovanja v anketah. Delavnica tako ponuja temeljna metodoloka znanja za samostojno pripravo kakovostnih spletnih anket. Vsebine je po dogovoru mogoe prilagoditi predznanju in potrebam udeleencev. 

 • Trajanje: 6 ur

 • tevilo udeleencev: 5-10 oseb

 • Ciljne skupine: Delavnica je namenjena vsem, ki elijo zbirati podatke z uporabo spletnih anket in pri tem zagotavljati visoko kakovost podatkov

 • Vsebina: 

  • Odloanje o primernosti uporabe spletne ankete.

  • Razlike med verjetnostnimi in neverjetnostnimi vzorci

  • Osnovna naela ubeseditve anketnih vpraanj za spletne vpraalnike

  • Priprava spletnega vpraalnika: izbor ustreznih tipov vpraanj, samodejno preverjanje ustreznosti odgovorov

  • Vabljenje anketirancev k sodelovanju

  • Priprava podatkov za analizo

 • Lokacija: Fakulteta za drubene vede ali po dogovoru

 • Cena: 100€/osebo

 


 

Oddajte povpraevanje za naroilo delavnice >>


Dodatne informacije:

 • Elektronski naslov: help@1ka.si

 • Telefon: 030/702-788 ali 01/58-05-286